نمایندگی دایرکت ادمین

پلان 1
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل نماینده
 • 5 گیگ فضا
 • Databases نامحدود
 • Addon Domains 0
 • 15 تعداد دامنه ها
 • SSD هارد پر سرعت
 • آلمان محل سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • centos 6.8 سیستم عامل
 • ngnix وب سرور
پلان 2
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل نماینده
 • 10 گیگ فضا
 • Databases نامحدود
 • Addon Domains 0
 • 20 تعداد دامنه ها
 • SSD هارد پر سرعت
 • آلمان محل سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • centos 6.8 سیستم عامل
 • ngnix وب سرور
پلان 3
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل نماینده
 • 15 گیگ فضا
 • Databases نامحدود
 • Addon Domains 0
 • 25 تعداد دامنه ها
 • SSD هارد پر سرعت
 • آلمان محل سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • centos 6.8 سیستم عامل
 • ngnix وب سرور
پلان 4
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل نماینده
 • 20 گیگ فضا
 • Databases نامحدود
 • Addon Domains 0
 • 35 تعداد دامنه ها
 • SSD هارد پر سرعت
 • آلمان محل سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • centos 6.8 سیستم عامل
 • ngnix وب سرور
پلان 5
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل نماینده
 • 25 گیگ فضا
 • Databases نامحدود
 • Addon Domains 0
 • 40 تعداد دامنه ها
 • SSD هارد پر سرعت
 • آلمان محل سرور
 • دارد DNS اختصاصی
 • centos 6.8 سیستم عامل
 • ngnix وب سرور