هاست لینوکس cpanel

پلان 1
 • کنترل پنل cPanel
 • 200 مگابایت فضا
 • پهنای باند 10 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 5
 • Addon Domains 0
پلان 2
 • کنترل پنل cPanel
 • 500 مگابایت فضا
 • پهنای باند 30 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 6
 • Addon Domains 1
پلان 3
 • کنترل پنل cPanel
 • 1 گیگ فضا
 • پهنای باند 50 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 8
 • Addon Domains 1
پلان 4
 • کنترل پنل cPanel
 • 2 گیگ فضا
 • پهنای باند 60 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 9
 • Addon Domains 1
پلان 5
 • کنترل پنل cPanel
 • 3 گیگ فضا
 • پهنای باند 70 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 10
 • Addon Domains 1
پلان 6
 • کنترل پنل cPanel
 • 4 گیگ فضا
 • پهنای باند 80 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 11
 • Addon Domains 1
پلان 7
 • کنترل پنل cPanel
 • 5 گیگ فضا
 • پهنای باند 90 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 11
 • Addon Domains 2
پلان 8
 • کنترل پنل cPanel
 • 6 گیگ فضا
 • پهنای باند 100 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 10
 • Addon Domains 3
پلان 9
 • کنترل پنل cPanel
 • 7 گیگ فضا
 • پهنای باند 110 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 11
 • Addon Domains 4
پلان 10
 • کنترل پنل cPanel
 • 8 گیگ فضا
 • پهنای باند 120 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 11
 • Addon Domains 5
پلان 11
 • کنترل پنل cPanel
 • 9 گیگ فضا
 • پهنای باند 130 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 11
 • Addon Domains 5
پلان 12
 • کنترل پنل cPanel
 • 10 گیگ فضا
 • پهنای باند 140 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains 11
 • Addon Domains 5