هاست لینوکس Directadmin

پلان 1
 • کنترل پنل Directadmin
 • 200 مگابایت فضا
 • پهنای باند 20 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 0
پلان 2
 • کنترل پنل Directadmin
 • 500 مگ فضا
 • پهنای باند 50 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 0
پلان 3
 • کنترل پنل Directadmin
 • 1 گیگ فضا
 • پهنای باند 100 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 1
پلان 4
 • کنترل پنل Directadmin
 • 2 گیگ فضا
 • پهنای باند 130 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 2
پلان 5
 • کنترل پنل Directadmin
 • 3 گیگ فضا
 • پهنای باند 150 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 3
پلان 6
 • کنترل پنل Directadmin
 • 4 گیگ فضا
 • پهنای باند 180 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 4
پلان 7
 • کنترل پنل Directadmin
 • 5 گیگ فضا
 • پهنای باند 200 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 5
پلان 8
 • کنترل پنل Directadmin
 • 6 گیگ فضا
 • پهنای باند 250 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 5
پلان 9
 • کنترل پنل Directadmin
 • 7 گیگ فضا
 • پهنای باند 280 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 5
پلان 10
 • کنترل پنل Directadmin
 • 8 گیگ فضا
 • پهنای باند 300 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 5
پلان 11
 • کنترل پنل Directadmin
 • 9 گیگ فضا
 • پهنای باند 330 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 5
پلان 12
 • کنترل پنل Directadmin
 • 10گیگ فضا
 • پهنای باند 350 گیگ
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains 5